Cơ cấu tổ chức của HTX DVNN Hợp Giang

Cơ cấu tổ chức của HTX DVNN Hợp Giang

A.Hội đồng quản trị

1.Lường Văn Toàn                                           Chủ tịch HĐQT Kiêm GĐ

2.Nguyễn Hoàng Lường                                   Uỷ viên HĐQT Kiêm PGĐ

3.Hà Thị Bông                                                   Uỷ viên HĐQT

B.Giám đốc, Phó giám đốc

1.Lường Văn Toàn                                            Giám đốc

2.Nguyễn Hoàng Lường                                    Phó giám đốc

C.Ban kiểm soát

Tô Thị Hoa                                                      Kiểm soát viên

D.Các thành viên là cá nhân

Lường Văn Toàn                                           Chủ tịch HĐQT Kiêm GĐ

Nguyễn Hoàng Lường                                   Uỷ viên HĐQT Kiêm PGĐ

Hà Thị Bông                                                   Uỷ viên HĐQT

Tô Thị Hoa                                                      Kiểm soát viên

Lường Thị Giang                                            Thành viên

Luân Hữu Tuệ                                                 Thành viên

Lường Văn Hiền                                              Thành viên

Hoàng Thị Hồng                                              Thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *